MISJA PLACÓWKI

Jesteśmy placówką, której zadaniem jest wspomaganie rozwoju wychowanka, jego zdolności, talentów, upodobań, uzdolnień, pasji twórczych oraz stwarzanie okazji do ujawniania się jego ukrytych możliwości i umiejętność.
Podstawą naszych działań jest przekonanie, że młody człowiek jest osobą o ogromnym potencjale rozwojowym, którego warto i należy wspierać. Naszym uczestnikom zapewniamy korzystanie z dobrze wyposażonych pracowni, gdzie mogą spędzać twórczo wolny czas w miłej atmosferze pod okiem wykwalifikowanych i przychylnych wychowawców.
Przygotowujemy dzieci i młodzież do udziału w konkursach artystycznych miejskich, regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.
Jesteśmy organizatorami szeregu imprez artystycznych i konkursów o zasięgu miejskim, regionalnym, krajowym, cieszących się bardzo dobrą opinią oraz popularnością wśród dzieci i młodzieży.
Jesteśmy placówką wychowania pozaszkolnego, która:
  - rozwija uzdolnienia intelektualne, artystyczne oraz sportowe dzieci i młodzieży,
  - obejmuje ofertą programową dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi i trudną wychowawczo,
  - rozwija silną motywację do samorozwoju i aktywności poznawczej,
  - uczy życia razem (w rodzinie, lokalnej społeczności, kraju, świecie) oraz promuje humanistyczną wizję świata,
  - kształtuje umiejętności prezentowania postawy tolerancji i dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
  - kształtuje poczucie własnej tożsamości, poszanowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju oraz innych kultur,
  - rozwija u uczestnika dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie dobra i piękna w świecie,
  - kształtuje wśród uczestników postawę świadomego uczestnika w kulturze i świadomego twórcy kultury.

WIZJA PLACÓWKI

Jako placówka wychowania pozaszkolnego, jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci i młodzieży.
Na bieżąco dostosowujemy ofertę programową do oczekiwań potencjalnych uczestników zajęć.
Naszym głównym celem jest pobudzenie do kreatywnej postawy wobec sztuki, życia, samego siebie oraz rozwój twórczych zdolności młodych ludzi poprzez ich swobodną formę wypowiedzi artystycznej i intelektualnej.
Formy aktywności proponowane w pracowniach mają na celu kształtowanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczestników.
Nasi wieloletni uczestnicy są przygotowani do czynnego uczestnictwa w kulturze, nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystują przy wyborze szkół wyższego szczebla, są wyposażeni w kompetencje i umiejętności potrzebne do życia w globalnym społeczeństwie.
Naszym wyróżnikiem jest miła i przyjazna atmosfera oraz dobrze wykształcona, doświadczona, przyjazna i otwarta na problemy wychowanków kadra. Jesteśmy cenioną i uznawaną placówką w środowisku.
Strategia, jaką przyjęliśmy przy realizacji powyższych celów, to ścisła i systematyczna współpraca z rodziną, szkołą, środowiskiem lokalnym oraz z władzami samorządowym, a także tworzenie nowoczesnych pracowni na miarę oczekiwań uczestników zajęć i ich rodziców.