Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" - to placówka wychowania pozaszkolnego która od 1987 roku służy dzieciom i młodzieży. Dzięki kontynuowaniu dobrych tradycji a także za sprawą wieloletnich doświadczeń i wciąż nowych pomysłów jesteśmy obecni w świadomości Torunian i nie tylko.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza" jest placówką, która stwarza możliwość optymalnego rozwoju osobowości, zdolności, umiejętności i talentu człowieka, poprzez aktywny i twórczy sposób wykorzystania czasu wolnego. Celem naszym jest ukształtowanie człowieka kreatywnego, zdolnego do funkcjonowania w dynamicznie rozwijającym się współczesnym świecie.STATUT

Statut Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza"
Czytaj PDF

PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY

Statut Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza"
Czytaj PDF

RADA RODZICÓW przy OPP DOM HARCERZA

Przewodnicząca - Aneta Kuczmarska
Zastępca przewodniczącej - Łukasz Ruszkowski
Sekretarz - Olga Kokot
Komisja rewizyjna:
- Aliona Koval
- Anna Wernecka
- Anna Fliege

Wizja i misja

Jesteśmy placówką, której zadaniem jest wspomaganie rozwoju wychowanka, jego zdolności, talentów, upodobań, uzdolnień, pasji twórczych oraz stwarzanie okazji do ujawniania się jego ukrytych możliwości i umiejętność.

Podstawą naszych działań jest przekonanie, że młody człowiek jest osobą o ogromnym potencjale rozwojowym, którego warto i należy wspierać. Naszym uczestnikom zapewniamy korzystanie z dobrze wyposażonych pracowni, gdzie mogą spędzać twórczo wolny czas w miłej atmosferze pod okiem wykwalifikowanych i przychylnych wychowawców.

Przygotowujemy dzieci i młodzież do udziału w konkursach artystycznych miejskich, regionalnych, wojewódzkich, ogólnopolskich oraz międzynarodowych.

Jesteśmy organizatorami szeregu imprez artystycznych i konkursów o zasięgu miejskim, regionalnym, krajowym, cieszących się bardzo dobrą opinią oraz popularnością wśród dzieci i młodzieży.
Jesteśmy placówką wychowania pozaszkolnego, która:

  - rozwija uzdolnienia intelektualne, artystyczne oraz sportowe dzieci i młodzieży,
  - obejmuje ofertą programową dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi i trudną wychowawczo,
  - rozwija silną motywację do samorozwoju i aktywności poznawczej,
  - uczy życia razem (w rodzinie, lokalnej społeczności, kraju, świecie) oraz promuje humanistyczną wizję świata,
  - kształtuje umiejętności prezentowania postawy tolerancji i dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
  - kształtuje poczucie własnej tożsamości, poszanowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju oraz innych kultur,
  - rozwija u uczestnika dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie dobra i piękna w świecie,
  - kształtuje wśród uczestników postawę świadomego uczestnika w kulturze i świadomego twórcy kultury.

Jako placówka wychowania pozaszkolnego, jesteśmy otwarci na potrzeby dzieci i młodzieży.
Na bieżąco dostosowujemy ofertę programową do oczekiwań potencjalnych uczestników zajęć.

Naszym głównym celem jest pobudzenie do kreatywnej postawy wobec sztuki, życia, samego siebie oraz rozwój twórczych zdolności młodych ludzi poprzez ich swobodną formę wypowiedzi artystycznej i intelektualnej.

Formy aktywności proponowane w pracowniach mają na celu kształtowanie indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczestników.

Nasi wieloletni uczestnicy są przygotowani do czynnego uczestnictwa w kulturze, nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystują przy wyborze szkół wyższego szczebla, są wyposażeni w kompetencje i umiejętności potrzebne do życia w globalnym społeczeństwie.

Naszym wyróżnikiem jest miła i przyjazna atmosfera oraz dobrze wykształcona, doświadczona, przyjazna i otwarta na problemy wychowanków kadra. Jesteśmy cenioną i uznawaną placówką w środowisku.

Strategia, jaką przyjęliśmy przy realizacji powyższych celów, to ścisła i systematyczna współpraca z rodziną, szkołą, środowiskiem lokalnym oraz z władzami samorządowym, a także tworzenie nowoczesnych pracowni na miarę oczekiwań uczestników zajęć i ich rodziców.


Historia budynku

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” w Toruniu mieści się przy Rynku Staromiejskim 7 (dawny numer hipoteczny 155) w budynku zwanym niegdyś „Pałacem Meissnerów” i obecnie „Domem Harcerza”.

Pierwszym właścicielem budynku był burmistrz toruński Gerhard Thomas. W 1725 roku posesję przejął kolejny burmistrz toruński, burgrabia królewski Jakub Meissner. W 1739 roku wzniósł na miejscu budynku, prawdopodobnie według projektu Jana Baptysty Cocchiego, piękną rezydencję. Stąd też przez lata kamienica nosiła nazwę „Pałac Meissnerów”.

W rękach rodziny Meissnerów domostwo pozostawało do 1797 roku, kiedy to posesję zakupiła Królewska Dyrekcja Celna i Podatkowa dla Prowincji Prusy Wschodnie. Za tego właściciela kamienica została poddana przebudowie w stylu klasycystycznym, której autorem był prawdopodobnie toruński budowniczy Krzysztof Heckert. Wtedy to, Budynek zatracił swój elegancki i reprezentacyjny wygląd.

Pałac przetrwał do dnia dzisiejszego, ale nie zachował pierwotnej formy architektonicznej i użytkowej.

„Pałac Meissnerów” służył przede wszystkim instytucjom państwowym. W nim znajdowały się m. in. Kasa Skarbowa, Muzeum i Archiwum Miejskie, Państwowa Orkiestra Kameralna.

Nazwę „Dom Harcerza” nadano kamienicy 1 lutego 1972 roku i powierzono ją Związkowi Harcerstwa Polskiego.

1 lutego 1987 roku powołano w budynku Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza” - jako instytucję oświatową.


Film zrealizowany z okazji 25-lecia działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej "Dom Harcerza"